title
 

 

VISIO | ARVOT | PROFIILI | TOIMINTA-AJATUS | KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT | PAINOALAT | TAMPERE3

 

Strategia


Visio 2020 

TAMK – parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle.


Arvot

• yhteisöllisyys

• yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen

• kestävä kehitys

• osaamisen ja yrittämisen arvostaminen


Profiili 

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

Toiminta-ajatus

 

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Vuosi 2016 oli TAMKissa menestyksekäs sekä tutkintokoulutuksen että erityisesti TKI-toiminnan näkökulmasta. TAMKia uudistettiin useissa kehittämishankkeissa, joista keskeisimmät liittyivät digitalisaatioon ja Tampere3-yhteistyöhön niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin tukipalveluissa

TAMKista alkunsa saanut Y-kampus laajentui yliopistojen kampuksille keskustaan ja Hervantaan. Y-kampukset tuottavat yhteisesti yrittäjyys- ja innovaatiopalveluja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille sekä korkeakoulujen tutkimus- ja opetushenkilöstölle toimien yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Syksyllä 2016 avattiin Tampere3-ristiinopiskelupalvelu, jossa oli tarjolla yli 300 opintojaksoa kolmessa korkeakoulussa. Erinomaisena esimerkkinä korkeakoulujen yhteistyöstä voidaan mainita Palvelujen ja kaupan opintokokonaisuus (30 op), josta Tampereen yliopisto järjesti 7, Tampereen teknillinen yliopisto 11 ja TAMK 5 opintojaksoa. Tällä yhteistyömallilla pystytään tarjoamaan opiskelijoille laajemmat opiskelumahdollisuudet sekä järjestämään työelämän vaatimaa, ajan hermolla olevaa opetusta, johon yhden korkeakoulun voimavarat eivät riittäisi.

Sosiaali- ja terveysalalla otettiin käyttöön valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe. TAMKilla oli keskeinen rooli esivalintakokeen toteuttamisessa ja järjestelyissä. Uuden valintamenettelyn ansiosta nuorten miesten osuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista kasvoi. Tätä voidaan pitää merkittävänä asiana ammattialojen eriytymisen näkökulmasta. Valintamenettelyä uudistamalla naisvaltaiselle alalle saatiin enemmän miesopiskelijoita.

Tekniikan koulutusalalla TAMK vastasi yhteiskunnalliseen tarpeeseen siten, että käynnistimme tammikuussa biotuote- ja prosessitekniikan insinöörikoulutuksen. Kiinnostus koulutusta kohtaan oli suuri, ja koulutukseen saatiin hyvin valintakokeissa menestyneitä opiskelijoita.

Muuttamalla toimintatapojamme pystymme vastaamaan paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja nopeuttamaan korkeakouluopintojen aloittamista.      

 

Kriittiset menestystekijät

 

Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

•  Olemme Suomen johtava monimuotoisia oppimisympäristöjä ja joustavia oppimismahdollisuuksia luova korkeakoulu

• Kehitämme oppimisen ja opiskeluprosessin tehokkuutta ja laatua (Opiskelijakokemus)

• Luomme uutta osaamista, uusia toimintatapoja ja -kulttuuria digitalisoituvaan toimintaympäristöön

• Integroimme TKI-toimintamme oppimiseen ja opetukseen

• Opetussuunnitelmamme ennakoivat ja uudistavat työelämää

• Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista

• Kehitämme toimintamme vaikuttavuutta ja tehokkuutta osana uudistuvaa tamperelaista korkeakouluyhteisöä

 

Tulevaisuuden osaamista ja elinikäistä oppimista varmistettiin vuoden 2016 aikana erityisesti siten, että edistimme digitalisaatiota sekä kehitimme laatua ja monipuolisia oppimisympäristöjä.

Vuonna 2015 hyväksytyn digistrategian toimeenpano eteni suunnitelmallisesti kaikissa toiminnoissa. Koulutusyksiköissä kehitettiin digitalisaation mahdollisuuksia opiskelijoiden joustavien opintopolkujen ja opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi.

Vuoden 2016 alussa käynnistettiin digimentor-toiminta, jonka tehtävänä on tukea opetushenkilöstöä opetuksen ja oppimisen digitalisaatioon liittyvässä kehittämisessä.

Vuoden aikana lanseerattiin uudistunut Peppi-järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää sähköiset työpöydät mm. opiskelijoille ja opettajille. Peppi-järjestelmän käyttöönotto on merkittävä askel korkeakoulujen toiminnan digitalisoimisessa.

Digitalisaatioon liittyvän kehittämistyön tuloksia jaettiin TAMKin henkilöstölle TAMK-konferenssissa. Digistrategiaprosessia mallinnettiin ja arvioitiin loppuvuodesta julkaistussa väitöstutkimuksessa.

Huhtikuussa 2016 saimme raportin Karvin kansainvälisen ryhmän toteuttamasta laatuauditoinnista, jonka TAMK läpäisi loistavin palauttein. TAMKin laatujärjestelmän vahvuus ja laatukulttuurin ydin on auditoinnin mukaan henkilöstön korkea sitoutuminen pitkäjänteiseen laadunhallintatyöhön. TAMKin sisäistä TASO-prosessia pidettiin laatujärjestelmän selkärankana.

Edelläkävijyys oppimisessa, opetuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa vaatii jatkuvaa kehittämistyötä. Tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintojaan osana TAMKin TKI-hanketoimintaa, voimme varmistaa sekä opettajien että opiskelijoiden ajantasaiset työelämätiedot ja käytännön taidot.   

TAMK on investoinut vuosittain useita miljoonia euroja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Vuonna 2016 otettiin käyttöön Taitokeskus, joka on TAMKin terveysalan, Tampereen yliopiston lääkäriopiskelijoiden sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden yhteinen oppimisympäristö.

Vuoden aikana tehtiin vuonna 2013 käyttöön otettujen opetussuunnitelmien väliarviointi. Opetussuunnitelmia tarkistettiin ottaen huomioon osaamisvaatimusten muutokset, jotka aiheutuvat erityisesti kansainvälistymisestä, TKI-toiminnan kehittymisestä, digitalisaatiosta sekä Tampere3-prosessiin liittyvästä opetusyhteistyöstä. 

Tampere3-yhteistyönä perustettiin ristiinopiskelupalvelu, joka mahdollistaa opintojaksojen valinnan myös muista kuin omasta korkeakoulusta. Osana Tampere3-hanketta vertailtiin myös korkeakoulujen opiskelijoille kohdennettuja palveluita sekä etsittiin hyviä käytänteitä.

Henkilöstön osaamista kehitettiin vuoden aikana erityisesti digikoulutuksella, jossa keskityttiin Microsoft Office365 -paketin sisältöihin. Esimiestyötä kehitettiin järjestämällä esimiesfoorumeita, JET-koulutusta sekä tukemalla esimiesvalintoja.

 

Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen 

• Suuntaamme TKI- ja palvelutoimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja samalla laajennamme rahoituspohjaamme niin, että strategiakauden lopussa ulkopuolelta hankittua rahoitusta on vähintään 20 %

• TKI-toimijana olemme haluttu yhteistyökumppani

 

TAMKin TKI-toiminta uudistui merkittävästi strategian painoaloille valittujen vetäjien ja niille muodostettujen tutkimusryhmien myötä.

Tavoitteeksi asetettiin laajojen ja monialaisten TKI-projektien hankinta sekä TAMKin aseman vahvistaminen painoaloille tärkeissä kotimaisissa ja kansainvälisissä TKI-verkostoissaKaikissa TAMKin yksiköissä tehtiin opetuksen ja TKI-toiminnan yhteensovittamista edistäviä toimenpiteitä, ja opetushenkilöstöstä yhä useampi osallistui TKI-projektien valmisteluun ja toteutukseen.

Eri rahoittajille lähetimme yhteensä 125 rahoitushakemusta. Kaikki TAMKin alat olivat niissä hyvin edustettuina. Myönteisen rahoituspäätöksen saimme 33 hakemukselle. ESR- ja EAKR-rahoitusta saimme edelleen hyvin. Lisäksi kolme projektia sai Tekes-rahoituksen ja yksi projekti käynnistyi Central Baltic -ohjelman rahoituksella. Uusien projektien myötä TKI-hankekantamme kokonaisvolyymi kasvoi 50 % vuoden 2016 aikana. 

Tampere3-yhteistyön vaikuttavuudesta kertoo myös se, että suuri osa vuonna 2016 TAMKille myönnetystä TKI-rahoituksesta kohdistui hankkeille, joissa oli mukana molemmat tai toinen Tampereen yliopistoista. Tampereen kaupungin elinkeinorahasto myönsi yhteensä miljoona euroa kolmelle tutkimushankkeelle, joista TAMK on mukana yhdessä. 

Maksullisen palvelutoiminnan ulkopuoliset tulot kasvoivat edellisestä vuodesta lähes 50 % noin 3,1 miljoonaan euroon. Euromääräisesti lähes koko kasvu tuli maksullisesta täydennyskoulutuksesta ja myytävistä palveluista, mutta myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan reipas kasvu tuotti kolmanneksen lisää opiskelijamaksuja vuoteen 2015 verrattuna. Valtionrahoitusta käytettiin kustannuksiin noin 0,57 M€ vain lakisääteisesti sillä tehtävien erikoistumiskoulutuksen ja avoimen AMK:n opetukseen sekä valmistautumiseen maksulliseen tutkintokoulutukseen EU/ETA-alueen ulkopuolisille.

Johtamisen tavoitteissa muun kuin valtion perusrahoituksen, eli niin sanotun ulkoisen rahoituksen lisääminen on korostunut jo useamman vuoden. Vuodelle 2016 yksiköiden tavoitetasoa nostettiin edellisvuodesta 50 % perustuen lähinnä odotettuun TKI-rahoituksen voimakkaaseen kasvuun. Tavoitteet saavutettiin keskimäärin yli 80-prosenttisesti. Vuonna 2016 TAMKin ulkoinen rahoitus oli 11 % kokonaisrahoituksesta ylittäen 7 M€. Tavoitteena on kasvattaa ulkoisen rahoituksen osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

 

Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

• Laajennamme koulutusvientiä ja syvennämme toimintaamme kansainvälisissä verkostoissa

• Lisäämme englanninkielistä koulutusta, vahvistamme koulutuksemme kansainvälistymistä ja kansainvälistä TKI-toimintaamme

• Vahvistamme henkilöstömme kansainvälisyysosaamista

 

Lukuvuosimaksuja peritään vuoden 2017 elokuusta lähtien TAMKin englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta maan hallituksen linjausten mukaisesti. Tämä lisäsi TAMKin panostusta kansainväliseen opiskelijamarkkinointiin.

TAMK kohdensi tutkintoon johtavan koulutuksen markkinointia erityisesti Venäjälle, Vietnamiin, Bangladeshiin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Brasiliaan ja Kiinaan. Verkkomainontaa lisättiin runsaasti, ja TAMKissa otettiin käyttöön niin sanottu Social Media Ambassador -ohjelma, johon hyväksyttiin kuusi opiskelijaa TAMKin valitsemista markkinoinnin kohdemaista. TAMKia markkinoitiin myös kohdemaiden koulutusmessuilla.

Kansainväliseen tarjontaan suunniteltiin uusi Master-tutkintoon johtava ohjelma, Educational Leadership. Lisäksi uudistettiin koulutusten valintamenettelyjä ja luotiin stipendijärjestelmä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

TAMKilla on yhteensä viisi Double Degree -ohjelmaa, joista neljä Euroopassa ja yksi Kiinassa. Ensimmäiset opiskelijat TAMKin liiketalouden ja Salfordin yliopiston Double Degree -ohjelmassa aloittivat opintonsa vuonna 2016.

Englanninkielinen opettajankoulutus on vakiinnuttanut asemansa ammatillisen opettajankoulutuksen osana sekä parantanut opettajankoulutuksen koulutusviennin edellytyksiä.

Koulutusviennin markkinointi- ja myyntityö jatkuivat aktiivisesti painopistealueina Kiina ja Latinalainen Amerikka. EU/ETA-alueen ulkopuolisille alkavaan lukuvuosimaksulliseen tutkintokoulutukseen valmistauduttiin myös ulkomaisille korkeakouluille tarjottavalla kaksoistutkintojen myynnillä. Koulutusvientikauppojen pieni lukumäärä ja suhteellisen suuri koko aiheuttavat alkuvaiheen kehitykseen suurta vuosivaihtelua. Ennustettu voimakas kasvu antaa vielä odottaa vielä itseään; euromääräinen volyymi laski noin 20 % vuodesta 2015. Positiivista olivat luottamusta kuvaavat uudet sopimukset vanhojen asiakkaiden kanssa.

TAMKin ensimmäinen International Advisory Board (IAB) päätti toimikautensa syksyllä 2016. IAB tuki ja sparrasi TAMKin johtoa korkeakoulun kansainvälisyyspyrkimyksissä sekä erityisesti koulutuksen kansainvälisessä markkinoinnissa ja valmistautumisessa lukuvuosimaksuihin.

Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista Suomeen edistettiin tutustuttamalla heitä suomaiseen kulttuuriin. Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaaliohjaaja sekä kansainväliseen markkinointiin keskittyvä tiedottaja käynnistivät Finnish Activities at TAMK -kerhon, jossa kansainväliset opiskelijat pääsivät kokeilemaan perinteisiä suomalaisia aktiviteetteja, kuten pullan leivontaa, sienestystä, saunomista, avantouintia ja pipareiden koristelua. Yhdessä kirjaston kanssa järjestettiin Movie Nights -iltoja, joissa näytettiin englanniksi tekstitettyjä suomalaisia elokuvia. Opiskelijat kävivät myös museovierailuilla.

Henkilöstön kansainvälisyysosaamista on lisätty järjestämällä kielikoulutusta, kansainvälistä henkilöstövaihtoa sekä vahvistamalla kulttuuriosaamista.

Painoalat tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen

Osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Älykkäät koneet ja laitteet.

 

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö


raksa
Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö -painoalalla on vuoden 2016 aikana keskitytty toteuttamaan Tampere3-yhteistyönä käynnistettyjä suuria hankkeita. Lisäksi olemme aktivoineet opettajia hankeideointiin.

Build Up Skills -projektissa järjestetyt, rakennusten energiaremontointiin keskittyneet opettajakoulutukset saatiin päätökseen. Koulutukset olivat osa laajempaa EU-BUS II –hanketta, jonka tavoitteena on lisätä rakennusalan työmaa-ammattihenkilöstön tietoa siitä, miten rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Biourea-hanke päättyi tuoden tietoa ravinteiden kierrätyksestä käymälästä peltoon. Hankkeen tavoitteena oli edistää virtsan ja käymäläjätteen hyötykäyttöä.

Tampere3-yhteistyönä käynnistyi ESR-rahoitteinen hanke, joka liittyy rakennetun ympäristön laserkeilaukseen. Laserkeilauksessa ympäristöstä voidaan luoda kolmiulotteinen kuva mittatietoineen 3D-skannerin avulla.

EL-TRAN-hankkeessa Suomen sähköntuotanto saatetaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. TAMK on yhtenä osapuolena Tampereen yliopiston johtamassa monitieteellisessä ja monialaisessa hankkeessa. Muut tutkimusosapuolet ovat TTY, VTT, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Tampereen kaupungin kanssa olemme tehneet yhteistyötä Vuoreksen ja Hiedanrannan kaupunginosien kehittämiseksi sekä kiertotalouden ja energiatehokkaan rakentamisen alueilla. Yhteistyötä on tehty osana seuraavia hankkeita: nZEB – pientalojen hankeprosessin kehitys, COMBI – julkisten rakennusten energiatehokkuus ja EU-GUGLE – asuinkerrostalojen pilottienergiakorjaukset Tammelassa.

Kansainvälinen yhteistyö on ollut aktiivista. Olemme ideoineet hankkeita hollantilaisten ja saksalaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa, osallistuneet kansainvälisiin konferensseihin sekä luoneet yhteyksiä uusiin yhteistyökumppaneihin esimerkiksi Venäjällä, Virossa ja Sveitsissä. EU-rahoitusvalmisteluja olemme tehneet mm. Ostfalian, Berliinin ja Hampurin ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Vuonna 2017 keskitymme Tampere3-hankeyhteistyön syventämiseen sekä TAMKin koulutusten yhteiseen hankekehittelyyn. Jatkamme myös kotimaista verkostoitumista, yritysrahoitusneuvotteluja TKI-hankkeille sekä käynnistämäämme EU-hankekehittelyä kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Alamme myös varautua kansallisten EU-rahojen vähenemiseen ja kohdistamme rahoitushakuja aiempaa useampaan tahoon.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

 

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

 

pedKehittyvä pedagoginen osaaminen -painoalan tutkimusryhmä keskittyi vuonna 2016 kolmeen teemaan: opiskelijakokemus, kehittyvä opettajuus ja oppimisanalytiikka.

Tutkimusryhmän jäsenet ovat ideoineet projekteja, kehittäneet teemojen näkyvyyttä TAMKissa, osallistuneet kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin sekä rakentaneet yhteistä ymmärrystä pedagogisesta kehittämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä.

TAMKissa on tutkittu useiden eri kohderyhmien opiskelijakokemusta, ja tuloksia aiotaan hyödyntää TAMKin pedagogisessa kehittämisessä. Aiheesta on julkaistu artikkeleita TAMK Journalissa sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Oppimisanalytiikaan alueella on rakennettu verkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Useassa hankehaussa oppimisanalytiikka on sisällytetty yhdeksi hankkeen teemaksi.

Valtakunnallisessa STARA-hankkeessa kehitetään keinoja korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen sosiaalisen median avulla. TAMK koordinoi hanketta, jonka muita osapuolia ovat Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Osana hanketta TAMKiin perustettiin monialainen tiimi, jossa opettajankoulutuksen, sosiaalialan ja liiketalouden asiantuntijat yhdistävät voimansa. 

Kehittyvä opettajuus -teemaan saatiin projektirahoitusta jopa yli odotusten. Hankkeet käsittelevät esimerkiksi ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistusta, pedagogista johtajuutta, eri koulutusasteiden välisiä nivelvaiheita, maahanmuuttajien oppimisen ja opetuksen kysymyksiä sekä oppilaitosten turvallisuutta.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

 

Älykkäät koneet ja laitteet

 

keilaus

Älykkäät koneet ja laitteet -painoalalla on kehitetty valittuja strategisia vahvuuksia, synnytetty hankeideoita sekä valmisteltu hankkeita avoinna oleviin rahoitushakuihin. Lisää osaamista on haettu rahoitusinstrumenteista.

Vuoden aikana jätimme useita hankehakemuksia, ja menestyimme hauissa hyvin. Myös yhteistyöverkostoa on luotu aktiivisesti. Tutkimusryhmän jäsenet ovat osallistuneet asiantuntijaverkostojen toimintaan, rahoittajien järjestämiin tapahtumiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Investointeja on ohjattu TAMKin tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa tukevaksi. Lisäksi olemme kannustaneet tutkimusryhmien ulkopuolisia henkilöitä mukaan hanketoimintaan TAMKissa sekä tuoneet hanketoimintaa yhä laajemmin näkyväksi sekä TAMKin sisällä että ulkopuolella.

Vuonna 2017 aiomme kehittää edelleen painoalan strategisia vahvuuksia sekä valmistella hankeideoita, joissa yhdistyvät TKI-toiminta ja opetus. Tavoitteenamme on kasvattaa hankkeiden ulkoisen rahoituksen osuutta sekä verkostoitua aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, jotta TAMKin asema haluttuna TKI-kumppanina vahvistuu.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

eTruck-hankkeessa kehitetään uusi innovaatioalusta, jolla voidaan selvittää kokonaan sähkökäyttöisen kuljetuskaluston taloudellisuutta ja käytettävyyttä. Innovaatioalusta toimii uusien, älykkääseen liikenteeseen ja älykkäiden kaupunkien logistiikkaan liittyvien innovaatioiden synnyttäjänä sekä monialaisena oppimisympäristönä. TAMKin vetämää kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

 

kasvi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit -painoala on vahvistanut TAMKin näkyvyyttä ja aktivoinut TKI-toimintaa strategisilla osaamis- ja painopistealueilla.

Painoalalla on vuoden 2016 aikana jätetty 27 rahoitushakemusta, joista moni on johtanut myönteiseen rahoituspäätökseen. Painoalan kautta on myös innostettu TAMKin opettajia TKI-työhön.

Painoalan monialainen tutkimusryhmä on profiloitunut TKI-keihäänkärkihankkeiden ideointiin ja valmisteluun sekä Tampere3-yhteistyöhankkeisiin. Erityisesti on haettu kansainvälistä ja Tekes-rahoitusta. 

Painoala on näkynyt vuoden aikana vahvasti myös sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankehakemuksissa. TAMK on ollut mukana neljässä hakemuksessa, joista tähän mennessä on varmistunut myönteinen rahoitus kahdelle kärkihankkeelle.

VIRVE – virtuaalivertainen palvelualusta ikääntyneiden yhteisönä –hankkeessa pureudutaan globaaliin yksinäisyyden haasteeseen. Monitieteinen tutkimushanke toteutetaan Tampere3-yhteistyönä. TAMKin tehtävänä on lisätä asiakas- ja kuluttajaymmärrystä (60+), selvittää markkinapotentiaalia ja palvelualustan kaupallistamista. Hanke on mukana Tekesin Challenge Finland –kilpailussa, jolla vauhditetaan uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

Vuonna 2017 on käynnistymässä monia uusia hankkeita: Sosiaali- ja terveysalan alan toimijoiden tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä parantava SoteNavi, keskisuurten yritysten kasvua tukeva Kevyesti kasvuun!, vanhusten hoivapalveluihin liittyvä DIKI-hoiva, MATEAS – maahanmuuttajat terveyspalvelujen asiakkaina sekä 3DFysio-sovellus reumakuntoutujien etäkuntoutuksessa.

Vuonna 2017 toteutetaan Tampere3-yhteistyönä Health-teemaan liittyvä tutkijoiden ja tutkimusryhmien verkostoitumistilaisuuksien sarja. Verkostoitumisen lisäksi tavoitteena on edistää TKI-yhteishankkeiden syntymistä.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

 

 

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

 

proakatemia

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta -painoalalla panostettiin vahvasti uusien hankeideoiden sekä tamperelaisten korkeakoulujen yhteisten yrittäjyys- ja innovaatiopalvelujen kehittämiseen.

Vuoden aikana niin yrittäjyysopintoja kuin yrittäjyyspalveluja on kehitetty täysin uudelle tasolle. TAMKin yrittäjyysopintoja ja -palveluja tarjoava Y-kampus-konsepti lanseerattiin syyskuussa 2016 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopistojen kampuksille. Kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijoilla on nyt mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja miltä tahansa kampukselta.

Yrittäjyysopintojen ja -palvelujen tarjoamisen lisäksi Y-kampuksesta luodaan paikkaa, missä erilaiset osaamiset ja ihmiset kohtaavat: Y-kampus voi toimia yrityksensä myymistä harkitsevan yrittäjän ja yrittäjyydestä kiinnostuneen opiskelijan tai tutkijan, kuin myös osaamistaan jakavan mentorin ja yrittäjäopiskelijan luonnollisena kohtauspaikkana. Digitalisoituvassa maailmassa toisiaan täydentävien ja innoittavien henkilöiden kohtaamisilla on entistäkin suurempi merkitys. Tässä Y-kampus ottaa merkittävän roolin Tampereen kasvukeskuksessa. 

Painoalalla käynnistyi useita liiketoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita, joissa yhdistyvät niin monialainen osaaminen kuin erilaiset toimijat yrityksistä, yhdistyksistä ja korkeakouluista. Hankkeissa ratkaistaan uusia liiketoiminnan haasteita liittyen esim. digitalisaatioon, kansainväliseen vientiin sekä myyntiin ja markkinointiin. Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta -painoala on ollut myös edustettuna muiden painoalojen hankkeiden ideoinnissa sekä toteuttamisessa.

 
 

 

Lähitulevaisuudessa tavoitteenamme on edelleen syventää Tampere3-yhteistyötä, kehittää Y-kampuksen toimintaa sekä ideoida uusia, monialaisia ja korkeakouluja yhdistäviä hankkeita. Samalla pyrimme toteuttamaan käynnissä olevat hankkeet laadukkaasti.

Painoala on aktiivisesti mukana kehittämässä muiden painoalojen hankkeita liiketoiminnan näkökulmasta. Esimerkiksi myynnin koulutusta ja tutkimustoimintaa vahvistetaan edelleen. Soveltavaa tutkimusta kehitetään aktiivisesti yhteistyössä muiden Tampere3-korkeakoulujen kanssa. 

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Y-kampus on yrittäjyys- ja innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tukea ja työkaluja oman idean toteuttamiseen, bisneksen kehittämiseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen. Y-kampus kehittää aktiivisesti Tamperetta, tamperelaisia yrityksiä ja yrittäjiä sekä tamperelaisia korkeakouluja nyt ja tulevaisuudessa. Toimintamalli on herättänyt kiinnostusta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.

 

 

Tampere3

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat luomassa uudenlaista korkeakouluyhteisöä, joka rakentuu säätiöyliopistosta sekä autonomisesta ammattikorkeakoulusta. Toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa.

Tampere3-yhteistyön kautta olemme päässeet kunnianhimoisesti kehittämään ja suunnittelemaan yhteistä opetusta, oppimisympäristöjä ja hanketoimintaa. Korkeakouluyhteisö voi olla edelläkävijä uusissa koulutusavauksissa, joissa monialainen osaaminen yhdistyy aivan uudella tavalla.

Opiskelijoiden mahdollisuudet laajentaa osaamistaan tulevat paremmiksi opetussuunnitelmayhteistyön ja ristiinopiskelumahdollisuuksien kautta. Syksyllä 2016 avattiin Tampere3-ristiinopiskelupalvelu, jossa oli tarjolla yli 300 opintojaksoa kolmessa korkeakoulussa.

Yhteistyö yliopistojen kanssa lisää TAMKin kiinnostavuutta ja painoarvoa TKI-toimijana. Myös uskottavuus rahoittajiin päin kasvaa osana integroitunutta korkeakouluyhteisöä. TAMK taas on tuonut Tampere3-yhteistyöhön työelämälähtöisyyttä, josta hyvä esimerkki on yrittäjyys- ja innovaatiopalveluja tarjoava Y-kampus, joka on laajentanut toimintaansa myös yliopistojen kampuksille.

Tampere3 on mahdollisuus luoda käänteentekeviä oppimis- ja opetusmahdollisuuksia. Tähän tärkeä tuen tuo kasvatuksen ja opettajankoulutuksen kirjo, joka ulottuu aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen. TAMKin vahvuutena on vahva pedagoginen ote ja kehittämistoiminta, joka läpäisee koko ammattikorkeakoulun.

TAMKin kotimainen ja kansainvälinen näkyvyys lisääntyvät Tampere3-yhteistyön myötä. Yhteisillä markkinointiponnisteluilla pääsemme parempiin tuloksiin kuin yksin toimimalla. Tampereen maine Suomen parhaana opiskelupaikkakuntana vahvistuu myös kansainvälisille opiskelijoille, kun korkeakoulut yhdessä edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja seudun kehitystä entistäkin opiskelijaystävällisemmäksi.

Tampere3 tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös henkilöstölle. Entistä suurempi korkeakouluyhteisö mahdollistaa aktiivisen tehtävä- ja urakierron, ja osaamisen jakaminen vahvistaa toimijoiden tietotaitoa. Uusien yhteisten prosessien ja käytäntöjen luominen haastavat olemassa olevien toimintatapojen kehittämiseen.

Syksyllä 2016 avattiin TAMKin uusi liikuntakeskus. Tampere3-korkeakoulujen yhteinen Unipoli Sports tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mittavan määrän ohjattua liikuntatarjontaa ja modernit liikuntatilat kaikilla kolmella kampuksella.

 

Tampere3 ja koulutusyhteistyö

Vaikka yhteistyö tamperelaisten korkeakoulujen kesken ei ole uusi asia, tarjoaa Tampere3-prosessi aivan uusia mahdollisuuksia. Erityisesti käynnistyvä opetussuunnitelmatyö on keino luoda uusia opintopolkuja sellaisille osaamisalueille, joita tulevaisuudessa vaaditaan.

Rakennusalan koulutuksessa yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa tuo runsaasti synergiaetuja. TAMKissa on erityisosaamista mm. talotekniikassa sekä energia- ja ympäristötekniikassa, mistä on lisäarvoa koko Tampere3-konsortiolle. Lentokonetekniikan opetusta on toteutettu TTY:n kanssa jo muutaman vuoden ajan.

TAMK on aktiivisesti mukana rakentamassa Tampere3:n talouden ja johtamisen koulutuksen sekä tutkimuksen visiota yhdessä yliopistojen kanssa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, millaista talouden ja johtamisen koulutusta sekä tutkimusta Tampere3:n puitteissa rakennetaan.

Kulttuurialalla koulutus ja TKI-toiminta täydentävät toisiaan, mikä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia uudenlaiseen sisällölliseen sekä tuotannolliseen yhteistyöhön. Tietojenkäsittelyssä on hyviä yhteistyömahdollisuuksia mm. pelillisyyden kehittämisessä.

 

Hyvä esimerkki korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä sosiaali- ja terveysalalla on elokuussa 2016 avattu terveysalan Taitokeskus, joka tarjoaa TAMKin terveysalan ja Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille yhteisen kliinisten taitojen oppimisympäristön. Korkeakouluyhteisö mahdollistaa uusia, moniammatillisia opiskelu- ja oppimistilanteita.

Uudessa korkeakouluyhteisössä tulee olemaan edustettuna opettajankoulutuksen kaikki asteet, mikä on tärkeä voimavara Tampere3-yhteisölle. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä valtakunnallinen opettajankoulutusfoorumi julkisti loppuvuonna 2016 opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. TAMKin ammatillinen opettajankoulutus on alkanut laatia kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä hankehakemuksia yhdessä Tampereen yliopiston kanssa.